Przekształcenie spółki, a prawo do 9% CIT

Decydując się na zmianę formy prawnej działalności gospodarczej (przekształcenie), należy przeanalizować również z jakimi skutkami pod względem podatkowym wiąże się ta czynność. Dzisiaj omówimy kwestię związaną z podatkiem dochodowym od osób prawnych, a dokładniej to, czy po przekształceniu mamy prawo do skorzystania z preferencyjnej 9% stawki CIT.

Warunki korzystania ze stawki CIT 9%

Jak wynika z brzmienia art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (inaczej: ustawa o CIT) 9 % stawkę stosuję się do przychodów innych niż
z zysków kapitałowych (przykładem przychodu z zysków kapitałowych jest
np. przychód ze sprzedaży udziałów). Aby korzystać z preferencyjnej stawki, podatnicy muszą spełnić następujące warunki: 

  1. przychody osiągnięte w roku podatkowym nie mogą przekroczyć równowartości 2 000 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł oraz 
  2. podatnicy muszą posiadać status tzw. małego podatnika. 

Mały podatnik, a przekształcenie

Kim jest mały podatnik? Zgodnie ze słownikiem zawartym w ustawie jest to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Z powyższego wynika, że preferencyjna stawka ma zastosowanie o ile podatnik
w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 2 000 000 euro przychodu wraz
z VAT oraz w bieżącym roku nie przekroczył 2 000 000 euro przychodu bez VAT. 

Czytając jednak dalej ustawę o CIT, z art. 19 ust. 1a pkt 1 i 2 dowiadujemy się, że powyższego przepisu nie stosuje się w roku podatkowym, w którym podmiot rozpoczął działalność oraz w roku bezpośrednio po nim następującym, do podatników, którzy zostali utworzeni w wyniku w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, jak również do podatników utworzonych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną.

Zatem w przypadku przekształcenia, nowy podmiot nie będzie mógł skorzystać
z preferencyjnej stawki CIT w roku utworzenia i roku następnym.   

Przykład: 

Pan Jerzy prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, w 2022 roku dokonał zmiany formy prawnej swojej działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przychody spółki w roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro oraz posiada ona status małego podatnika. 

Co prawda, spółka utworzona w wyniku przekształcenia spełniła warunki dotyczące limitów przychodu, ale z uwagi na przekształcenie, spółka nie będzie mogła korzystać z preferencyjnej stawki zarówno w 2022 roku, jak i w 2023 roku. Podobny okres karencji wystąpi w sytuacji przekształcenia spółki nieobjętej podatnikiem CIT. 

Kiedy przekształcenie nie wyklucza 9% stawki CIT

Należy jednak podkreślić, iż nie każde przekształcenie wyklucza 9% stawkę CIT. Jak wynika ze wspomnianego art. 19 ust. 1a pkt 1 ustawy o CIT, okres karencji nie ma zastosowania do przekształcenia spółki w spółkę. 

Zgodnie z art. 4 pkt 21 ustawy o CIT przez spółkę należy rozumieć:

  • spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej,
  • spółkę kapitałową w organizacji,
  • spółki, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz spółki jawne, jeżeli wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złożyła wymaganej informacji o podatnikach podatku PIT i CIT, posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w jej zysku lub nie dokonała jej aktualizacji),
  • spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zatem przekształcenie spółki będącej podatnikiem CIT, nie powoduje utraty zastosowania preferencyjnej stawki CIT. Co oznacza, że np. w sytuacji przekształcenia spółki komandytowej czy komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o., spółka przekształcona będzie nadal mogła stosować preferencyjną stawkę CIT. 

Podsumowanie

Podsumowując, przekształceni przedsiębiorcy mogą mieć problem ze stosowaniem obniżonej stawki CIT wynoszącej 9%. W efekcie muszą korzystać z tradycyjnej skali podatkowej lub szukać innego opodatkowania dochodów podatkiem CIT. W procesach przekształceniowych, które obsługujemy kwestie podatkowe są bardzo istotne. Dlatego przy współpracy z doradcą podatkowym także z uwagi na podatku pomagamy zaplanować i przeprowadzić przekształcenie w sposób najbardziej optymalny. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Kontakt do specjalisty

adw. Krzysztof Lamparski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Napisz do nas:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

Szukasz pomocy prawnej przy przekształceniu w spółkę?

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu: