Przekształcenie w spółkę, a umowa o dofinansowanie i pomoc de minimis. Czy uzyskanie wsparcia publicznego może być przeszkodą dla przekształcenia?

Co raz więcej przedsiębiorców korzysta z dostępnych w Polsce form uzyskania dofinansowania swoich działań ze środków publicznych. Można znaleźć różne programy dofinansowania działalności gospodarczej –  finansowane ze środków budżetu państwa, czy funduszy unijnych. To ciekawe programy pozwalające wynieść biznes na wyższy poziom – podobnie jak przekształcenie w spółkę. Przekształcenie pozwala bowiem zmienić strukturę organizacyjną i prawną własnej działalności. Uzyskanie dofinansowania i podpisanie umowy zapewniającej środki publiczne może jednak stać na przeszkodzie przekształceniu. Przekształcenie w spółkę, a umowa o dofinansowanie i pomoc de minimis. Szczegóły w artykule!

Przekształcając się w spółkę sprawdź umowę o środku publiczne bo będziesz musiał zwrócić dofinansowanie!

Myśląc o przekształceniu każdorazowo przed rozpoczęciem konkretnych ruchów powinno się zweryfikować, czy nasze plany są bezpieczne dla przekształcanego przedsiębiorstwa. Zgodzisz się pewnie, że chciałbyś uniknąć sytuacji w której z powodu przekształcenia w spółkę musisz oddać dofinasowanie, które uzyskałeś na rozwój swojej firmy. 

Dlatego przed przystąpieniem do przekształcenia, niezależnie w jaką spółkę i w jakiej formie, trzeba zweryfikować zapisy umów o dofinansowanie. Przekształcenie bez zgody odpowiedniej instytucji w momencie kiedy realizujesz umowę z dofinansowaniem ze środków publicznych (w tym unijnych) lub jesteś w okresie trwałości projektu, może być traktowane jako naruszenie umowy i skutkować wypowiedzeniem umowy.

Przekształcenie w spółkę to zmiany organizacyjno-prawne Twojej firmy

Zapisy umów o dofinansowanie często przewidują bowiem możliwość jej rozwiązania, wstrzymania dofinansowania oraz żądania zwrotu otrzymanego dofinansowania w przypadku tzw. dokonania zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji projektu bez zgody instytucji. Inne zapisy wskazują, że zmiana statusu beneficjenta bez zgody instytucji pośredniczącej może powodować rozwiązanie umowy i zwrot dofinansowania.

Umowa nie odpowie jednak często czym są zmiany organizacyjno prawne, jednak intuicyjnie przekształcenie w spółkę trzeba traktować jako tego rodzaju zmianę. Innym zaś razem umowa dokładnie wskaże, że „zmiana statusu” to wszelkie zdarzenia dotyczące Beneficjenta odnoszące się i wpływające na jego strukturę prawno-organizacyjną w tym w szczególności na:  łączenie, podział, przekształcenie, uzyskanie lub utratę osobowości prawnej, zmianę udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników, umorzenie udziałów lub akcji, przeniesienie własności przedsiębiorstwa lub jego składników w całości lub w części. 

Właściwie za każdym razem przekształcenie będzie zatem wymagało uzyskania zgody odpowiedniej instytucji na jej przeprowadzenie. Bez niej generujemy niepotrzebne ryzyko wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu uzyskanych środków. Dokonanie przekształcenia bez wcześniejszej zgody będzie bowiem zazwyczaj naruszeniem umowy. Tego trzeba unikać. 

To ważne także w tzw. okresach trwałości, które wynoszą zazwyczaj 3 lub 5 lat od zakończenia zadania, które było dofinansowywane ze środków publicznych. Umowy o dofinansowanie obowiązują bowiem także wtedy i zmiana w okresie trwałości może spowodować rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu pieniędzy.

Jeśli z uwagi na ogólność zapisów umowy o dofinansowanie nie wiesz czy możesz się przekształcić w bezpieczny sposób, warto poszukać sposobu zweryfikowania tej informacji bezpośrednio w instytucji pośredniczącej. Konsultacja z instytucja pośredniczą mogą oszczędzić wielu niepotrzebnych problemów. Konieczność konsultacji planowanych działań z instytucją pośredniczącą wydaje się niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu, w sposób niezagrażający realizacji projektów ze środków publicznych.

Czym jest pomoc de minimis

Przekształcenie w spółkę jest też istotne jeśli chodzi o pomoc de minimis. Pomoc de minimis jest jednym z rodzajów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, jednak najpowszechniejszym.  Może mieć ona formę dofinansowań (np. na szkolenia lub inwestycje) ale także może mieć postać zwolnień podatkowych czy umorzenia należności względem  ZUS i innych opłat.  Zazwyczaj nie są to ogromne kwoty, jednak także stanowią pomoc publiczną i trzeba wziąć je pod uwagę myśląc o przekształceniu.

Ważne jest to, że każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis jaką może otrzymać. Przekształcenie w spółkę nie może powodować obejścia tych ograniczeń.  Jeśli zastanawiasz się jaki jest limit możliwej do otrzymania pomocy de minimis dla Twojego przedsiębiorstwa,  masz możliwość  zweryfikować to w UOKiK na stronie: https://uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php#faq1945

W 2020 roku najwięcej pomocy de minimis (aż! 70 933 800 000 zł)udzielono zgodnie z rozporządzeniem unijnym 1407/2013, gdzie limit dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. euro na 3 lata podatkowe. Były to głównie dotacje i ulgi podatkowe, subsydia kapitałowo-inwestycyjne, „miękkie kredytowanie” czyli pożyczki i kredyty preferencyjne, a także różnego rodzaju poręczenia i gwarancje.

Pomoc de minimis, a przekształcenie w spółkę

W przypadku przekształcenia jednej spółki handlowej w inną spółkę (np. gdy przekształcasz spółkę komandytową w spółkę z o. o.) dochodzi do bezpośredniej kontynuacja działalności spółki przekształcanej przez spółkę przekształconą. Tym samym, w przypadku przekształcenia nie mamy do czynienia z zasadą kumulacji pomocy de minimis (jak przy łączeniu spółek)

Przy przekształceniach jednej spółki w inną spółkę pomoc otrzymana w przeszłości przez dany podmiot, który następnie uległ jakiemukolwiek przekształceniu, jest pomocą uzyskaną przez podmiot przekształcony. Tym samym wlicza się do jego limitów.

Do nieco innej sytuacji (prawnej) dochodzi w przypadku przekształcenia spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzającej jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę. W tym przypadku dochodzi do sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków na rzecz nowej spółki. Pod kątem przepisów o pomocy de minimis spółka przekształcona nie jest traktowana jako bezpośredni kontynuator, lecz jako następca prawny spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Przepisy o pomocy de minimis ostatecznie i tak traktują tego typu przekształcenie jako pozostające bez wpływu na sposób rozliczania pomocy de minimis. 

Ostatecznie bowiem ten sam podmiot, który o pomoc wnioskował i ją uzyskał po przekształceniu, będzie z niej korzystał i ją rozliczał, tyle tylko, iż w zmienionej formie organizacyjno-prawnej.

Przekształcenie przez aport, a pomoc publiczna

Z doświadczenia w końcu należy wskazać, że instytucje duże gorzej patrzą na przekształcenie w formie założenia nowej spółki i wniesienia do niej aportu od przekształcenia w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych. Widzą bowiem zagrożenie w tym, że zmianie ulegnie NIP i REGON. Bywa bowiem, że ten sposób przekształcenia jest nadużywany. 

Dlatego dla celów dofinansowania w przypadku przekształcenia polegającego na wniesieniu aportem do spółki, spółka nie będzie najczęściej uznawana za kontynuatora działalności prowadzonej przez jednoosobową działalność gospodarczą.

Każdorazowo należy jednak zainteresować się umową o dofinansowanie planując przekształcenie. Tam powinniśmy znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy przekształcenie jest bezpieczne.

Kontakt do specjalisty

adw. Krzysztof Lamparski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Napisz do nas:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

Szukasz pomocy prawnej przy przekształceniu w spółkę?

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu: